بازرگانی و فروش: 09120967040

KaniKav


گوگرد

سولفور، Sulfur، بریمستون.

اطلاعات بیشتر

گوگرد

کلراید آمونیوم

کلرید آمونیوم ، آمونیوم کلراید ، Ammonium chloride ، کلرور آمونیوم.

اطلاعات بیشتر

کلراید آمونیوم

کلسیم کلراید

کلراید کلسیم ، کلسیم کلرید ، calcium chloride

اطلاعات بیشتر

کلسیم کلراید

پتاسیم کلراید

کلرید پتاسیم، کلراید پتاسیم ، potassium chloride ، سیلوبت، KCL

اطلاعات بیشتر

پتاسیم کلراید

سولفات آلومینیوم

زاج سفید ، آلومینیوم سولفات ، Aluminium sulfate ، cake alum ، filter alum Aluminium sulphate

اطلاعات بیشتر

سولفات آلومینیوم

آمونیوم سولفات

آمونیوم سولفات ، Ammonium sulfate ، دی آمونیوم سولفایت ، سولفات هیدروژن آمونیوم ، نمک دی آمونیوم اسید سولفوریک.

اطلاعات بیشتر

آمونیوم سولفات

کربنات سدیم

کربنات سدیم، سودا اش، کربنات دو سود ، سودا ، سودا مونو هیدرات ، آنهیدروس ، مونو هیدرات ، پنتا هیدرات. کربنات سدیم سمنان، کربنات سدیم مراغه

اطلاعات بیشتر

کربنات سدیم