بازرگانی و فروش: 09120967040

KaniKav


chart
چارت سازمانی شرکت کانی کاو کاشان
                                                                   
     مهندس هادی حمیدی 
مدیر عامل
 مرحوم مهندس محمدرضا حمیدی
موسس شرکت
 مهندس حامد حمیدی
رئیس هیئت مدیره
   
                                                            
   

 مهندس حمیدرضا مالکی نژاد
مدیر تولید و کنترل کیفی
 حسن رزاقی
مدیر مالی
   

 

تاریخ ثبت : 1398/09/17